Loading...

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma yhdistää omaa tietämystä syventävää käytännönläheistä oppimateriaalia AMMATTI­KASVATTAJALLE ja innostavaa sisältöä tunnetaitojen harjoitteluun LAPSIRYHMÄSSÄ.

Kokonaisvaltainen ja toiminnallinen kokonaisuus lapsille

Lasten tunnetuokiot (42 kpl)

Tunnetaitoihin tutustutaan monipuolisesti ja niitä opetellaan erilaisten harjoitusten muodossa satujen, keskustelujen, draaman, liikunnan, musiikin, askartelun ja leikkien avulla.

Oppimistavoitteina mm:

 • Oppia tunnistamaan ja sanoittamaan omia tunteita
 • Tutustua erilaisiin persoonallisuuksiin
 • Vahvistaa itsetuntemusta
 • Kehittää myönteistä minäkuvaa
 • Oppia keinoja rauhoittua
 • Vahvistaa sinnikyyttä
 • Vahvistaa empatiakykyä
 • Vähentää kiusaamista
 • Auttaa luomaan myönteisiä suhteita ikätovereihin
 • Oppia ryhmätyöskentelyä

Ohjelman pedagogiikka

Tunnetaito-ohjelman pedagogiikka on rakennettu lapsen toimijuutta, osallisuutta ja tekemiseen sitoutumista tukien. Ohjelman ytimessä on leikki, erilaisine variaatioineen. Tuokioissa käytetään monipuolisia työtapoja, ohjattua ja omaehtoista leikkiä, tutkimista, liikkumista, taiteellista kokemista ja ilmaisua. Niissä vuorottelevat esimerkiksi draama, sadut ja laulut. Toiminnan sanallistaminen sekä kuvien käyttö kehittää kielen ymmärtämistä, äänensävyt tuottamista ja huumori, eläytyminen ja hyvien tapojen opettelu kielen käyttöä. Tuokiot kehittävät monipuolisesti myös kuvallista, kehollista ja musiikillista ilmaisua. Erityisesti tunnetaidot kehittävät eettisen ajattelun taitoja, ystävyyttä, oikeaa ja väärää, sääntöjä, oikeudenmukaisuutta, pelon, surun ja ilon aiheita, jotka nostetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa esiin. 

Ohjelmaan on sisäänrakennettu myönteisen kasvatustyylin työtapoja, jotka harjaannuttavat tunnetaitoja arjen kohtaamisissa, tukevat lapsen itsetuntoa ja myönteistä kehitystä, rakentavat myönteistä toimintakulttuuria ja vahvistavat aikuisen ja lapsen välistä leikillistä vuorovaikutusta.

Lisäkoulutus kasvattajalle

Aikuisten tunnetuokiot (10 kpl)

Oppimateriaali kasvattajille syventää tietämystä tunnetaitojen kehittymisestä ja tarjoaa lukuisia vinkkejä tunnetaitojen vahvistamiseen arkisissa vuorovaikutustilanteissa ryhmätilanteissa.

Aikuisten tunnetuokioilla käydään kattavasti läpi toimintamallit seuraaviin ryhmän toimintaa mahdollisesti haastaviin ilmiöihin:

 • Ujous
 • Levottomuus
 • Aggressio
 • Uhmakkuus
 • Itsekriittisyys
 • Kiusaaminen

Työkaluja haastavien käytösmallien kanssa toimimiseen

Tietyt pienille lapsille ominaiset ei-toivotut käytösmuodot vievät usein korostuessaan paljon tilaa ryhmässä. Ryhmän aikuinen voi myönteisellä tavalla huomioida lapsen yksilölliset haasteet niin, että se tukee koko ryhmän toimintaa. Tämä voi kuitenkin olla haastavaa, jos ei ole työkaluja esimerkiksi aggressiivisen tai ujon lapsen kanssa toimimiseen tai ryhmässä on samanaikaisesti monta erityishuomiota kaipaavaa lasta.

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelmassa ryhmän aikuiset saavat runsaasti työkaluja toimia erilaisten haastavienkin käytösmallien kanssa tavalla joka varmasti hyödyttää sekä lapsen myönteistä kasvua että tukee tunnetaitojen kehittymistä.

Tunteiden sanottamisesta ongelmanratkaisuun

SEL- taidot (Social and Emotional Learning) on kansainvälisissä sosioemotionaalisen oppimisen tutkimuksissa kehitetty malli, joissa tunnistettu viisi ydinosaamisaluetta. Ympyräiset tunnetaito-ohjelman jaksot on rakennettu näiden osaamisalueiden mukaisesti lasten kokemusmaailmaan sopivaksi. Ohjelmassa lähdetään liikkeelle itsetietoisuuteen ja itsesäätelyyn liittyvien taitojen opettelusta, sillä ne muodostavat pohjan tunnetaidoille. Kun lapsi osaa tunnistaa tunteita ja säädellä niitä, hän pystyy oppimaan myös monimutkaisempia tunnetaitoja, kuten ongelmanratkaisua ja muiden huomioon ottamista.

Tunnetaito-ohjelma kattaa koko sosioemotionaalisen oppimisen kokonaisuuden

”Sosiaaliset taidot ovat kehittyneet. Toisia otetaan paremmin huomioon ja
pyydetään leikkiin. Toisen hyvän huomioiminen oli tosi kiva osio”

Itsetietoisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen, myönteisen minäkuvan rakentaminen, erilaisten tunnetilojen ja niihin liittyvien käyttäytymisen tunnistaminen ja ymmärtäminen.

Itsesäätely
Omien tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen sääteleminen, itsensä motivoiminen, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden eteen työskenteleminen.

Vastuullinen päätöksenteko
Turvallisuuden, eettisten näkökulmien ja erilaisten sääntöjen huomioiminen päätöksenteossa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Sosiaalinen tiedostaminen
Toisen asemaan asettuminen, empatiakyky, käsitys reiluudesta, kyky nähdä asiat monesta näkökulmasta ja ratkoa konflikteja.

Ihmissuhdetaidot
Palkitsevien ja myönteisten ihmissuhteiden luominen ja ylläpitäminen, neuvotteleminen, yhteistyökyky, rakentava kommunikointi ja paineensietokyky.

Tunnetaito-ohjelma kattaa laajasti Suomen varhais­kasvatus­suunnitelman tavoitteet (VASU)

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma sai suomalaisen oppimistuotteen sertifikaatin! Education Alliance Finlandin kehittämällä akateemisella menetelmällä tutkitaan digitaalisten oppimistuotteiden pedagogista laatua.

Lue lisää

Tunnetaito-ohjelman työkaluja

Ohjelmassa käytetään paljon lapsia innostavia työkaluja, esimerkiksi:

Kirjat

Lasten tunnetuokioilla luetaan paljon Ympyräisten opettavaisia tarinoita. Satukirjat käsittelevät arkielämästä tuttuja tunteita eläinhahmojemme Ympyräisten värikkääseen maailmaan vietynä. Vaikeitakin tilanteita kuten kiukkua, kateutta ja ylikerroksia on helpompi käsitellä lasten kanssa etäämmällä mielikuvitusmaailmassa.

Tunnekortit

Taito tunnistaa ja nimetä omia ja muiden tunteita luo vankan pohjan muiden tunnetaitojen oppimiselle, minkä vuoksi sen harjoittelemista painotetaan tunnetaito-ohjelmassa. 

Tunnekorttien avulla lasten on mahdollista kertoa omista tunteistaan silloinkin, kun he eivät vielä osaa nimetä niitä.

Vahvuuskortit

Ympyräiset Vahvuuskortit auttavat löytämään vahvuuksia itsessä ja muissa.

Omien vahvuuksien, taitojen ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen vahvistaa myönteisen itsetunnon ja minäkuvan kehittymistä.

Hengitys- ja rentoutusharjoituksia

Tunnetaito-ohjelmassa on myös mindfulness-elementtejä lapsille sopivilla tavoilla. 

Musiikki

Ympyräisten satukirjoihin kuuluu jokaiseen oma laulu.

Kaikki lasten tunnetuokiot päättyvät musiikkihetkeen ja yhdessä laulamiseen.

Käyttäjien kokemuksia:

”Rentoutusharjoitus sujui hyvin, lapset pitivät siitä kovasti!”

”He kertovat entistä avoimemmin omista tunteista ja huomaavat niitä myös muissa.”

”Ystävyydenpenkki
on tälläkin hetkellä käytössä”

”Meillä ryhmässä paljon iloisia ja innokkaista lapsia ja etenkin pojilla innostuminen mennyt usein pyörremyrskytasolle, joten Flamingon pesästä tullut heille mieleinen paikka”.

”On ollut helppo noudattaa valmista kaavaa, jolloin myös asioiden käsittely on tuntunut helpolta ja suunnitelmalliselta.”

”Positiivinen puhe ja kehuminen on vienyt ryhmää paljon eteenpäin. Aina kehutaan kun lapset tekevät hyviä kaveritekoja”

”Lapsia surettaa ihan aidosti, kun tämä loppuu”

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Mari Korkeamäki
Roundies Entertainment Oy
Puh. 040 3518882
[email protected]

ILMAINEN MATERIAALI KAIKILLE

Vinkki kevään päättäjäisjuhiin. Voit ladata tästä ilmaiseksi Ympyräiset VAHVUUSDIPLOMEITA ryhmäsi lapsille.

Vahvuusdiplomit